Dom Pomocy Społecznej w Kutnie
Dom Pomocy Społecznej w Kutnie
ul. Oporowska 27 Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiego
Dom Pomocy Społecznej w Kutnie
Dom Pomocy Społecznej w Kutnie
ul. Oporowska 27 Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiego

WOLNE MIEJSCE

ZAPRASZAMY

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 informuje, że dysponuje wolnymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Bliższych informacji udzielają pracownicy socjalni – tel. 24 2542536 wew. 31

INFORMACJE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Powiat Kutnowski podpisał umowę z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi dotyczącą grantu na wspieranie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. Łódzkie pomaga, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wnioskodawcą i grantobiorcą jest Powiat Kutnowski.
WIĘCEJ

O NAS

Dom Pomocy Społecznej w Kutnie istnieje od 1990 roku. Zgodnie z zapisem statutowym Dom przeznaczony jest na pobyt stały dla 130 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
WIĘCEJ

Warunki przyjęcia

Wolne miejsca Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 informuje, że dysponuje wolnymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Bliższych informacji udzielają pracownicy socjalni – tel. 24 2542536 wew. 31 Podstawą skierowania do Domu Pomocy Społecznej jest: Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożony do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby lub pobytu w dniu jej kierowania, zawierający zgodę osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego). Wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub Ośrodek Pomocy Społecznej.
WIĘCEJ

NASZE PRACOWNIE

Pracownia informatyczna

Pracownia informatyczna

Pracownia jest wyposażona w sześć stanowisk komputerowych. W pracowni tej podopieczni przy wsparciu instruktora terapii mają możliwość nauki obsługi komputera, następnie samodzielnej pracy na komputerze w życiu codziennym, przyswajania nazw i oznaczeń komputerowych, nauki pisania, korzystania z gier komputerowych.
WIĘCEJ
Pracownia czynności dnia codziennego

Pracownia czynności dnia codziennego

Podstawowym celem terapii jest opanowanie przez uczestnika umiejętności wykonywania czynności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, poprawa zaradności osobistej oraz wyuczenie i utrwalenie zachowań zgodnych z obowiązującymi normami społecznymi.
WIĘCEJ
Terapia ruchem i rekreacja

Terapia ruchem i rekreacja

W ramach zajęć w sali rehabilitacyjnej wykonywane są zabiegi fizjoterapeutyczne i ćwiczenia, które są zlecone przez lekarza pierwszego kontaktu. Prowadzone są także codzienne zajęcia ruchowe ogólno-usprawniające – gimnastyka poranna, ćwiczenia indywidualne dostosowane do stanu zdrowia, grupowe zajęcia sportowo – rekreacyjne i taneczne.
WIĘCEJ
Pracownia kreatywności

Pracownia kreatywności

opera się na założeniu, że proces twórczy służący auto ekspresji pomaga ludziom rozwiązywać problemy i konflikty, rozwijać umiejętności interpersonalne, kierować własnym zachowaniem, redukować stres, podnosić samoocenę i samoświadomość oraz osiągnąć lepsze samopoczucie.
WIĘCEJ
Sala doświadczenia świata

Sala doświadczenia świata

Sala doświadczenia świata jest wyodrębnionym pomieszczeniem wyposażonym w specjalistyczny sprzęt, którego zastosowanie uczestnikom tej metody terapii pozwala na doświadczenie samych siebie, odbieranie bodźców, uspokojenie, wyciszenie, relaksację, otwarcie na świat zewnętrzny. Pomieszczenie jest wyposażone w urządzenia stymulujące zmysły.
WIĘCEJ

KONTAKT Z NAMI

 

 

Napisz do nas