Podstawą skierowania do Domu Pomocy Społecznej jest:

 1. Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożony do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby lub pobytu w dniu jej kierowania, zawierający zgodę osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego). Wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub Ośrodek Pomocy Społecznej.
 2. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierający w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Do wniosku dołącza się:

 1. Decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz jej pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu, a także na jej potrącanie przez osobę ubiegającą się lub przedstawiciela ustawowego, a także zgodę na potrącanie opłaty przez Ośrodek Pomocy Społecznej z zasiłku stałego, w przypadku skierowania do Domu ponadgminnego.
 2. Decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, ewentualnie dzieci i rodziców, dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy.
 4. Zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400).
 5. Zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych.
 6. Zgoda osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej oraz w przypadku, gdy osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty nie pokrywa należności w kasie lub na konto Domu.
 7. Zgoda na potrącanie opłaty ze świadczenia emerytalnego lub rentowego przez właściwy organ emerytalno-rentowy
 8. W przypadku umieszczania osób ubezwłasnowolnionych:
  • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
  • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora,
  • postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w Domu Pomocy Społecznej.

Formalności – skierowanie i umieszczenie w DPS

W nagłych wypadkach wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczenie w Domu może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia potrzebnych dokumentów. Dokumenty te powinny zostać skompletowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do domu.

Osoba ubiegająca się jest kierowana do domu na czas nieokreślony, chyba, że wystąpi ona lub jej przedstawiciel ustawowy (opiekun prawny) z wnioskiem o skierowanie do domu na czas określony. Dyrektor Domu zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się lub jej przedstawiciela ustawowego o terminie przyjęcia do Domu.

Postępowanie w sprawie skierowania do Domu Pomocy Społecznej , a następnie umieszczenia, wszczyna pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami.
Dokumentację kompletuje Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w DPS. całość dokumentacji przekazywana jest do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie celem wydania stosownej decyzji.

Decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy wg miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się min. o to świadczenie. Dla osoby bezdomnej właściwy jest Ośrodek Pomocy Społecznej ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały.

Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej wydaje Starosta powiatu prowadzącego Dom.

W razie niemożności umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w Domu.

Pierwszeństwo w uzyskaniu miejsc w Domach Pomocy Społecznej, zwłaszcza w Domach przeznaczonych dla kombatantów przysługuje kombatantom i innym osobom uprawnionym zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Osoby umieszczone w Domu Pomocy Społecznej na podstawie skierowania wydanego przed dniem 1 stycznia 2004 r. mogą się przenieść do innego Domu Pomocy Społecznej
i nadal zachowują one prawo do dotacji.

W stosunku do osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej na podstawie skierowania wydanego przed dniem 1 stycznia 2004 r., decyzje zmieniające decyzje o odpłatności i o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej wydaje Starosta właściwy ze względu na położenie Domu.

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS o zasięgu powiatowym ustala Starosta i ogłasza w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej są w kolejności:

 1. Mieszkaniec Domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu.
 2. Małżonek, dzieci, rodzice – zgodnie z zawartą umową:
  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
  • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
 3. Gmina, z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania, a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. 1 i 2.

Osoby wnoszące opłatę za pobyt w Domu można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli:

 • wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w DPS, ośrodku wsparcia lub innej placówce,
 • występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,
 • małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia,
 • osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.
Skip to content