Logo Fundusze Europejskie

Łódzkie pomaga  – II edycja grantów

Powiat Kutnowski podpisał umowę z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi dotyczącą grantu na wspieranie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. Łódzkie pomaga, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wnioskodawcą i grantobiorcą jest Powiat Kutnowski.

Grant realizowany będzie w okresie od 01.01.2021 r. do 14.05.2021 r. przez domy pomocy społecznej z terenu Powiatu  Kutnowskiego:

  • Dom Pomocy Społecznej  w Kutnie, ul. Krzywoustego 11 – 86 390,67 zł,
  • Dom Pomocy Społecznej  w Kutnie, ul. Oporowska 27 – 158 180,10 zł,
  • Dom Pomocy Społecznej  w Wojszycach – 158 180,10 zł,
  • Dom Pomocy Społecznej  w Woli Chruścińskiej – 115 593,15 zł,
  • Dom Pomocy Społecznej  w Pniewie – 87 607,44 zł.

Celem grantu jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom dla osób znajdujących się w grupie ryzyka, w szczególności zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa  epidemicznego mieszkańców i kadry domów pomocy społecznej oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Wsparcie przeznaczone będzie na zakup sprzętu i wyposażenia, środków ochrony indywidualnej oraz testów na COVID-19.

Kwota przyznanego grantu dla wszystkich jednostek wynosi: 605 951,46 zł

Logo Fundusze Europejskie

Dom Pomocy Społecznej  w Kutnie, ul. Oporowska 27
w ramach projektu grantowego otrzymał grant

pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19″

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem powierzenia grantu było zapewnienie właściwej i bezpiecznej opieki nad osobami przebywającymi w DPS w zakresie ochrony życia i zdrowia oraz zabezpieczenie personelu i pensjonariuszy w zakresie przeciwdziałania i ograniczenia skutków COVID-19.

W wyniku realizacji umowy o udzielenie grantu wypłacono dodatki do wynagrodzeń  dla pielęgniarek w okresie od 01 maja 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku, a także zakupiono środki ochrony osobistej i środki do dezynfekcji dla personelu medycznego (pielęgniarek).

Wysokość powierzonego grantu: 64 450,38 zł

Logo Fundusze Europejskie

Dom Pomocy Społecznej  w Kutnie, ul. Oporowska 27 otrzymał grant na wspieranie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu:

pn. „Łódzkie pomaga”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Celem powierzenia grantu było wspieranie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, poprzez wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19.

W wyniku realizacji umowy o udzielenie grantu wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla personelu DPS (z wyłączeniem kadry medycznej) w okresie od 15 lipca 2020 roku do 14 października 2020 roku, a także utworzono i wyposażono miejsca kwarantanny dla pensjonariuszy DPS, osób nowo kierowanych do DPS, jak i osób pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami w okresie od 15 lipca do 31 grudnia 2020 roku.

Wysokość powierzonego grantu:  281 987,50 zł

Wolne miejsca

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 informuje, że dysponuje wolnymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Bliższych informacji udzielają pracownicy socjalni – tel. 024 2542536 wew. 31

Zakaz odwiedzin

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców w związku ze zwiększoną ilością potwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27

od dnia 11 marca 2020 roku do odwołania

wprowadza bezwzględny zakaz odwiedzin mieszkańców naszej placówki

Opis domu

Nasz Dom istnieje od 1990 roku. Zgodnie z zapisem statutowym Dom przeznaczony jest na pobyt stały dla 130 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany jest w północnej części miasta Kutna.

Budynek 1

Budynek mieszkalny otoczony jest pasem zieleni. Ciekawe usytuowanie placówki i wiele malowniczych zakątków pozwalają w ciszy i spokoju obcować z pięknem przyrody. Okoliczne pola i łąki są wspaniałymi terenami do spacerów, relaksu i wypoczynku. Dom posiada rezerwowe zasilanie energetyczne z własnego agregatu. Dla zwiększenia bezpieczeństwa obiekt jest wyposażony w system przyzywowo – alarmowy oraz alarmowo – przeciwpożarowy.

Budynek 2

Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołów terapeutyczno – opiekuńczych powołanych w Domu Pomocy Społecznej. Pracownik pierwszego kontaktu, współpracując z mieszkańcem, wspiera go we wszystkich jego poczynaniach oraz zachęca do udziału w zajęciach kulturalnych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz religijnych na terenie Domu i poza nim. Dom zapewnia jego mieszkańcom fachową opiekę lekarza rodzinnego oraz opiekę pielęgniarską. Placówka posiada wiele pomieszczeń przystosowanych do prowadzenia zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Oferujemy naszym podopiecznym całodobową profesjonalną opiekę wykonywaną przez wyspecjalizowany personel.

Skip to content